تحول بنیادی در برنامه ریزی درسی ابتدایی 23 ص ورد

تحول بنیادی در برنامه ریزی درسی ابتدایی 23 ص ورد

تحول بنیادی در برنامه ریزی درسی ابتدایی 23 ص ورد

برنامه ریزی درسی در یک کشور حرکتی بسیار بزرگ محسوب گردیده که باید بر اساس  برنامه ریزی درسی یک تابعی است که متغیر های زیادی در تنظیم و اجرای ان دخالت دارند . این متغیر ها گاه میتوانند یک فرایند مثبت را در پی داشته باشند و گاه در ایجاد یک فرایند منفی تاثیرگذار هستند . بر همین اساس اندیشمندان در تعاریف خود در این زمینه دارای نظرات مختلفی هستند که میتوان همواره به آنها دیدگاه های منحصر به فرد محققینی نگریست که در این زمینه صاحب نظر بوده و هستند.  متغییر هایی که از آنها یاد شد میتوانند مبنایی برای یک تحول در برنامه ریزی آموزشی در مقاطع مختلف باشند که ضمن بررسی میتواند نتایج لازم را در اجرای یک تحول دست یافت . اما اصولا تحولات برنامه ریزی درسی در سطح میانی و یا اجرایی قابل طرح و اجرا نیست و باید در سطوح کلان به ان پرداخته شود . لذا باید متغیر ها هم در این طرح ریزی اهمیت داشته باشند . به این معنا که آنها نیز در بعد وسیعی تاثیرات لازم را در بنیانهای آموزشی دارا باشند.

 

کلمات کلیدی : متغییرهای وابسته ، برنامه ریزی درسی، فرایند آموزشی.

 

  • مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی:

  از برنامه ریزی درسی تعاریف گوناگونی ارایه  شده است .این گوناگونی ناشی از رویکردها وموضع گیریهای مختلفی است که در باره آموزش وپرورش وجود دارد .این رویکردهای مختلف بر برنامه ریزی درسی نیز تأثیر می گذارد .گروهی با توجه به آموزه های (آموزش وپرورش پیشرفته ) که برمحوریت کودک تأکید دارد ، و بر آنند که آموزش وپرورش وبرنامه های آن باید متناسب با نیاز های کودکان باشد وگروه دیگر بر نیاز های جامعه ومسائل زندگی در جامعه تأکید می ورزند مطالعه (جامعه شناسی بر برنامه ریزی درسی ) را ضروری می دانند   گروه دیگر از دانشمندان بر ارزش دانش و یادگیری آن تمایل دارند وبر (برنامه ریزی (موضوع محور ) یا دیسپیلین محوری (تأکید می ورزند وبر توسعه تفکر اسرار دارند.مربیان تربیتی ودانشمندانی نیزهستند که آموزش وپرورش وبه تبع آن برنامه ریزی درسی راساخت (فرهنگی سیاسی (میدانند.به نظر این گروه ) ایده ها(،نظرات وتفکرات درباره  آموزش وپرورش وبرنامه ریزی درسی تحت تأثیر ایده ها واستراتژی های ( حکومت ها )  قرار می گیرند تعیین هد فها ،منابع ،محتوا ،روش ها وفرایند های آموزشی و پرورشی تحت نظارت وکنترل آن ها انجام می گیرد . از این رو تفاوت در مفاهیم و تعاریف برنامه درسی محصول روشهای متفاوت برنامه ریزان ومربیان در درک فهمیدن روابط  میان مدارس ،حکومت ها وجامعه است . علاوه بر آن،گروهی دیگر برایده و واقعیت های (جهانی شدن)  و (دهکده جهانی) نظر دارند . تغییر بنیادی آموزش وپرورش ، درنتیجه  تغییر الگو های برنامه ریزی راپیشنها د می کند و بربازسازی (هویت انسانی ) برای هزاره سوم و (انسان  فراملی) علاقه نشان می دهند .به نظر این گروه  که بر(توسعه ظرفیت گزینش های انسانی در یک جامعه قابلیت زا) تأکید دارند آموزش وپرورش نه تنها باید معلمان با صلاحیت ،ساختمان وتجهیزات جدید ومتناسب با ویژگی های هزاره سوم تدارک ببیند ، بلکه در همان زمان باید برنامه های خود را متناسب وسازگار با شرایط جدید زندگی در دهکده جهانی بازسازی کند.تأثیر کامل مسایل جنگ ، افزایش جمعیت ، کنترل سلاحهای کشتار جمعی (سلاحهای اتمی ) مسئله حقوق مدنی شهروندان،فقر،آلودگی آب وهوا،گسترش حاشیه شهر نشینی ،ماشینی شدن وسایر مسائل که بی گمان در آینده پیش خواهد آمد رو در روی کودکانی هستند که هم اکنون در مدارس ابتدایی ....


خرید آنلاین